Kupní smlouvy

Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí? Dne 29.10.2016 jsme uzavřeli kupní smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí jsme podali dne 31.10.2016. Kdo bude platit daň z nabytí nemovitých věcí, když katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva teprve až do měsíce od podání návrhu?

V tomto konkrétním případě bude platit daň z nabytí nemovitých věcí prodávající. Je sice také možné, že ji bude platit kupující, avšak jen pokud to bylo ve smlouvě dohodnuto. Platí pravidlo, že daň z nabytí nemovitých věcí platí prodávající, pokud je kupní smlouva a návrh na vklad do katastru nemovitostí doručen katastrálnímu úřadu do 31.10.216.

Musím donést k sepsání kupní nebo darovací smlouvy na nemovitost výpis z katastru nemovitostí?

Ne. Notář si ho opatří sám.

Prodávám chalupu. Musím si nechat zhotovit a předat kupujícímu energetický štítek?

Ne. V případě prodeje některých staveb odpadá povinnost zhotovit energetický štítek. Těmito nemovitostmi jsou památkové objekty, rekreační objekty (chaty, chalupy neurčené k trvalému bydlení), náboženské budovy, objekty s plochou pro obývání menší než 50 m².

Zúžení společného jmění manželů

Jsem vdaná a zdědila jsem dům. Manžel podniká a já mám obavu, že o dům přijdeme, pokud by se manžel svou podnikatelskou činností zadlužil. Můžeme zúžit společné jmění manželů o tento dům tak, aby byl pouze můj?

Majetek získaný dědictvím za trvání manželství je výlučným majetkem toho, kdo ho zdědil, tudíž zúžení společného jmění manželů o tento dům není možné, jelikož není předmětem společného jmění manželů.

Darovací smlouvy

Chci darovat dům své dceři, která je vdaná. Bude vlastníkem i její manžel (tedy můj zeť)?

Majetek nabytý za trvání manželství jedním z manželů darem nebo děděním netvoří předmět společného jmění manželů. Stává se majetkem pouze toho z manželů, kterému byl darován nebo který ho zdědil. Pokud však darujete dům vaši dceři i jejímu manželovi (vašemu zeti), pak bude jejich společným vlastnictvím, neboli ve společném jmění manželů.

Rozšíření společného jmění manželů

Před rokem jsme u notáře zúžili společné jmění manželů tak, že jeho předmětem není byt. Změnily se poměry a nyní bychom chtěli, aby byt byl opět předmětem našeho společného jmění manželů. Je tato změna možná?

Ano. Společné jmění manželů lze za trvání manželství zužovat a rozšiřovat podle potřeb manželů a na základě jejich vzájemné dohody kdykoli.

Předmanželské smlouvy

Vlastním byt a uvažuji o uzavření sňatku. Potřebuji předmanželskou smlouvu, že se tento byt nestává společným majetkem?

Ne. Majetek, který byl nabyt před uzavřením manželství se samotným uzavřením manželství nestane předmětem společného jmění manželů.

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Může provést výmaz z rejstříku zástav i jiný notář než ten, který sepsal zástavní smlouvu a zástavní právo do Rejstříku zástav vložil?

Ano, je to možné.

Založení s.r.o.

Co je to přímý zápis do obchodního rejstříku?

Přímý zápis s.r.o. do obchodního rejstříku provedený notářem je jednou z možností, jak zapsat nově založenou s.r.o. či změny v již existujících s.r.o. do obchodního rejstříku. Tyto zápisy provádějí buď obchodní rejstříky na základě Vámi podaného návrhu na příslušných formulářích, nebo tzv. "přímo" sami notáři, kteří notářský zápis sepsali. V rámci provedení tohoto přímého zápisu Vám notář rovnou vyhotoví i výpis z obchodního rejstříku.

Jaký je maximální počet společníků ve společnosti s ručením omezeným?

Od 1.1.2014 není počet společníků v s.r.o. nijak omezen.

Jaký je rozdíl mezi zakladatelskou listinou a společenskou smlouvou?

Obě jsou zakladatelskými dokumenty společnosti s ručením omezeným. V případě, že společnost s ručením omezeným má pouze jednoho společníka, se tento dokument nazývá zakladatelská listina. Pokud je ve společnosti více společníků, jde o společenskou smlouvu.

Kde si mohu ověřit, zda název firmy není již použit jiným subjektem?

Na internetovém portálu www.justice.cz

Kdo přiděluje společnosti s ručením omezeným IČ?

Obchodní rejstřík.

Kdy je při založení společnosti s ručením omezeným potřeba vyřídit živnostenská oprávnění?

Po sepsání notářského zápisu o  založení společnosti s ručením omezeným.

Kolik činí minimální základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným a minimální výše vkladu společníka?

Minimální výše základního kapitálu v s.r.o. není dána, je tvořena součtem vkladů společníků a minimální vklad společníka činí 1,- Kč.

Kolik činí soudní poplatek z návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku?

Kč 6.000,- od 1.9.2011.

Mám si před schůzkou s notářem o založení společnosti s ručením omezeným založit v bance účet pro složení základního kapitálu?

Ne. Ten budete zakládat na jméno společnosti a k jeho založení potřebujete notářský zápis o založení společnosti s ručením omezeným.

Musí být podíl totožný s výší vkladu?

Nikoli.

Může společnost s ručením omezeným založit jediná osoba?

Ano, a to buď fyzická nebo právnická.

Podle zákona o obchodních korporacích platného od 1.1.2014 je minimální výše vkladu 1,- Kč. Musí být tato částka složena v bance a musí banka vydat na tuto částku potvrzení?

Ano. Zákon o obchodních korporacích neodlišuje výši vkladů a požadavek na splacení na bankovní účet zakládané společnosti.

Vyhotoví nám notář kromě notářského zápisu i další listiny potřebné k zápisu do obchodního rejstříku?

Naše kancelář ano.

Založení a.s.

Jak dlouhé je funkční období členů představenstva a dozorčí rady?

Podle zákona je funkční období člena představenstva jednoleté a člena dozorčí rady tříleté. Stanovy nebo smlouva o výkonu funkce mohou určit délku funkčního obdobi odchylně.

Jak dlouho trvá založení akciové společnosti?

Od sepsání notářského zápisu po zápis společnosti do obchodního rejstříku (obdržení výpisu z obchodního rejstříku) cca tři týdny, v případě přímého zápisu notářem okamžitě.

Kolik činí soudní poplatek z návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku?

Kč 12.000,- od 1.9.2011. V případě přímého zápisu notářem Kč 8.000,-.

Musím k notáři přinést výpisy z rejstříku trestů členů představenstva?

Ne, notář prostřednictvím systému Czech POINT vyhotoví výpisy z rejstříku trestů sám.

Musím předkládat notáři výpis z katastru nemovitostí na sídlo společnosti?

Ne, notář si výpis z katastru nemovitostí opatří prostřednictvím systému Czech POINT sám.

Změny v s.r.o.

Chci změnit název společnosti. Bude se měnit i její identifikační číslo?

Ne, to zůstává stejné po celou dobu existence společnosti.

Chci změnit sídlo společnosti, může o tom rozhodnout jednatel?

Změna sídla je změnou společenské smlouvy, o které rozhoduje valná hromada. Záleží však na tom, jak máte upraveno sídlo ve společenské smlouvě. Pokud plnou adresou, tak o této změně rozhoduje valná hromada, tedy společníci firmy. Pokud pouze město a jde o změnu sídla v rámci tohoto města, rozhodne o umístění sídla na novou adresu jednatel.

Změny stanov a.s.

Jak dlouho trvá zápis změn v obchodním rejstříku?

Od podání návrhu cca pět dnů, ve složitějších případech cca 10 dnů.

Kolik činí soudní poplatek z návrhu na zápis změn v akciové společnosti do obchodního rejstříku?

Kč 2.000,- od 1.9.2011.

Mám akciovou společnost se základním kapitálem 1.000.000,- Kč, musím navýšit základní kapitál na 2.000.000,- Kč, když je to nyní nejnižší výše základního kapitálu?

Ne. Ale až budete navyšovat základní kapitál, musíte ho navýšit alespoň tak, aby dosáhl výše 2.000.000,- Kč.

Rozhodnutí o likvidaci s.r.o.

Rozhodli jsme na valné hromadě, že rušíme společnost s likvidací. Situace se změnila. Lze toto rozhodnutí odvolat?

Ano. Společníci mohou zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace, a to do doby, než bude započato s rozdělením likvidačního zůstatku.

Rozhodnutí o likvidaci a.s.

Může o zrušení akciové společnosti a její likvidaci rozhodnout soud?

Ano. Soud může na návrh statutárního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci např. proto, že se v uplynulých dvou letech nekonala valná hromada, společnost po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost, společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond apod.

Převod obchodního podílu

Pokud dojde k převodu podílu v s.r.o. na osobu, která není společníkem společnosti, musí být tento převod schválen valnou hromadou? Musí mít schválení formu notářského zápisu?

Podmínky převodu jsou vždy upraveny ve společenské smlouvě. Mlčí-li, platí pro tento převod požadavek souhlasu valné hromady. Valná hormada o převodu podílu v s.r.o. nemusí být osvědčena formou notářského zápisu. Nejedná se totiž o rozhodnutí, jehož důsledkem je změna společenské smlouvy. Pokud však budete chtít po převodu podílu v s.r.o. provést přímý zápis těchto změn v s.r.o. notářem, notářský zápis je nutný.

Vyhotoví nám notář kromě notářského zápisu i ostatní listiny nutné pro zápis do obchodního rejstříku?

Naše notářská kancelář ano.

Schůze společenství vlastníků

Jaké má společenství vlastníků jednotek orgány?

Výbor nebo pověřeného vlastníka.

Jaký je smysl vzniku společenství vlastníků jednotek?

Správa společných částí domu, výběr a použití finančních prostředků jednotlivých vlastníků potřebných pro tuto správu.

Kdy vzniká společenství vlastníků?

Nebylo-li společenství vlastníků jednotek založeno již dříve, vzniká rozhodnutím vlastníků jednotek v domě, kde je alespoň 5 jednotek, z nichž 3 jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Jde o rozhodnutí o přijetí stanov, které má formu notářského zápisu. Pokud nevznikne SVJ, nepovolí katastrální úřad převod další jednotky do vlastnictví případného nového majitele.

Musejí členové výboru společenství vlastníků jednotek předkládat k návrhu na zápis společenství do rejstříku výpis z rejstříku trestů?

Ano. Notář ho může vyhotovit.

Schůze družstva

Co je malé družstvo?

Družstvo do 50 členů. Pro malé družstvo zákon stanoví volnější organizační strukturu. Stanovy mohou určit, že se nezřizuje představenstvo a jeho funkci vykonává předseda družstva.

Kolik členů je potřeba k založení družstva?

Družstvo musí mít nejméně 3 členy, bez ohledu na to, zda jsou jimi osoby fyzické či právnické.

Pozůstalostní řízení

Byli jsme bezdětní manželé. Manželka zemřela. Jsem její jediný dědic?

Ne. Spolu s Vámi dědí i rodiče manželky.

Byli jsme dva sourozenci. Bratr zemřel. Budu jediným dědicem v dědictví po naší matce, která zemřela jako vdova?

Ne. Spolu s Vámi budou dědit děti Vašeho bratra – Vaše neteře a synovci, kteří si rozdělí bratrův dědický podíl.

Jak dlouho bude dědické řízení trvat?

To záleží také na Vás a na tom, jakou poskytnete soudnímu komisaři součinnost. V případě shody mezi dědici lze řízení skončit i do tří měsíců od úmrtí zůstavitele. Naopak v případech nezletilého dědice, neshod mezi dědici apod. může dědické řízení trvat i několik měsíců až let.

Musí být ověřen podpis na plné moci k dědickému řízení?

Ze zákona tato povinnost neplyne. Pokud bude mít soudní komisař pochybnosti o její pravosti, může žádat o ověření podpisu. Z tohoto důvodu je lepší podpis na plné moci ověřit.

Z čeho se platí odměna soudního komisaře v dědickém řízení?

Z hodnoty dědictví. Pro výpočet odměny použijte naši kalkulačku.

Zemřela mi sestřenice, neměla žádné děti a mne ustanovila dědičkou svého majetku. Budu platit dědickou daň?

Ne. Dědická daň byla zrušena a příjmy z dědictví upravuje zákonh o dani z příjmu. Příjmy z dědictví jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Vydědění

Podal jsem návrh na rozvod manželství. Nechci, aby po mně dědila manželka, pokud bych zemřel před ukončením rozvodového řízení. Mohu ji vydědit?

Vydědit lze pouze nepominutelné dědice (děti). Manželka nepominutelným dědicem není, tudíž není možné ji vydědit. Řešením, jak v uvedeném případě zabránit jejímu dědění, je sepsání závěti, v níž odkážete majetek jiné osobě, případně sepíšete tzv. negativní závěť, v níž uvedete, že pozůstalost nenabude.

Před 10 lety jsem vydědil syna. Naše vztahy se urovnaly. Mohu zrušit listinu o vydědění u jiného notáře než u toho, u kterého jsem listinu o vydědění sepsal?

Ano. K tomuto úkonu si můžete vybrat kteréhokoliv notáře.

Závěti

Mohu ustanovit v závěti dědicem spolek pro ochranu zvířat?

Dle našeho právního řádu můžete ustanovit svým dědicem pouze právnickou osobu s právní osobností. Pokud má spolek pro ochranu zvířat právní osobnost, může být dědicem Vašeho majetku.

Nechal jsem si sepsat závěť notářem. Pokud o tom dědicům neřeknu, jak se o ní doví?

O tom, že máte závěť sepsanou u notáře a u něj uloženou, se dědicové doví od notáře, který bude projednávat Vaše dědictví. Může se stát, že to bude úplně jiný notář než ten, který závěť sepisoval.

Správce dědictví

Byl jsem svým otcem ustanoven správcem jeho pozůstalosti. Změnily se poměry a já bych chtěl odvolat svůj souhlas s výkonem funkce. Lze to?

Ano. Správce pozůstalosti může z funkce kdykoli odstoupit, avšak nesmí tak učinit v nevhodnou dobu ani jinak odstoupením porušit své povinnosti k řádné správě, jinak nahradí škodu, která jeho jednáním vznikla. Odstoupení z funkce správce pozůstalosti je potřeba doručit pozůstalostnímu soudu.

Notářské úschovy

Uložil jsem si na přelomu roku k notáři do úschovy peníze. Zaplatil jsem poplatek. Budu stejný poplatek platit i příští rok?

Ne. Poplatek za úschovu je poplatkem jednorázovým.

Výpis z katastru nemovitostí

Je pro výpis z katastru nemovitostí potřeba kolkovaná žádost?

Ne, výpisy z katastru nemovitostí děláme na základě ústní žádosti a poplatek za vyhotovení výpisu se neplatí v kolcích, ale v penězích.

Mám nemovitosti v různých katastrálních územích. Lze vyhotovit souhrnný výpis, který by je obsahoval všechny a za který bych zaplatil pouze jeden poplatek?

Bohužel ne. Výpisy z katastru nemovitostí se vyhotovují podle jednotlivých katastrálních území.

Exekuční titul

Půjčil jsem si peníze a nechal jsem si u notáře na žádost věřitele sepsat notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Svůj dluh jsem uhradil. Chtěl bych, aby notář zápis zničil, aby ho věřitel nemohl použít k vymáhání již zaplaceného dluhu. Je to možné?

Bohužel ne. Originál každého notářského zápisu zůstává u notáře. Aby nemohlo dojít k popisované situaci, je potřeba mít důkaz o úhradě dluhu, např. výpis z účtu nebo písemné potvrzení věřitele, že dluh převzal.

Výpis z rejstříku trestů

Je potřeba kolkovaná žádost na provedení výpisu z rejstříku trestů?

Ne. Při vyhotovení výpisu z rejstříku trestů pouze podepíšete námi vyhotovenou žádost. Poplatek za vyhotovení výpisu z rejstříku trestů se platí v penězích nikoli v kolkových známkách.

Ověření podpisů

Kolik stojí ověření jednoho podpisu?

Kč 30,- + 20 % DPH = Kč 36,-

Musím k Vám přijít osobně, když potřebuji ověřit podpis? Mohu k tomuto úkonu někoho zmocnit?

K ověření podpisu je nutná Vaše osobní účast. Podstata tohoto úkonu je ta, že se před ověřující osobou podepíšete a ověřující osoba potvrdí, že tomu tak bylo.

Musím se k ověření podpisu či listiny objednat?

V naší notářské kanceláři ne, lze přijít kdykoli během úředních hodin. Pouze pokud potřebujete ověření podpisu či listiny pro účely zahraničí, je dobré telefonicky ověřit, zda je přítomná notářka, ta totiž musí podepsat ověřovací doložku.

Ověříte mi podpis na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu?

Ne. Při ověřování podpisu musí ověřující osoba zjistit Vaši totožnost, a to z platného úředního průkazu, kterým je občanský průkaz, cestovní pas – tedy průkaz vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, případně i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Potvrzení o ztrátě občanského průkazu neobsahuje fotografii držitele, nelze tedy identifikovat držitele.

Pokud potřebujeme ověřit podpisy na kupní smlouvě, musíme přijít všichni současně?

Ne. Smlouvu můžete nechat u nás a k ověření chodit postupně.

Ověření listin

Kolik stojí ověření listiny?

Kč 30,- + 20 % DPH = Kč 36,- za stránku

Musím mít připravenou kopii listiny v případě, že ji chci ověřit?

Ne. Kopii Vám dle originálu vyhotovíme. Pouze u formátů větších než A3 je potřeba, abyste si kopii opatřili sami.

Ověříte mi fotokopii občanského průkazu?

Ne. Jde o listinu, jejíž jedinečnost nelze ověřeným opisem nahradit. Takovými listinami jsou kromě občanského průkazu např. vojenský průkaz, cestovní pas, směnka, šek, cenné papíry, vkladní knížky.

Úřední hodiny

Po:8:30-17:00
Út - Pá:8:30-15:30

Kontaktujte nás

Telefon+420 485 113 340
Mobil+420 602 435 904
Email poslat

Adresa

Revoluční 123/17
460 01 Liberec
Mapa lokality zobrazit na mapě