WEBOVÉ FORMULÁŘE PRO ODESLÁNÍ ÚDAJŮ

Zúžení společného jmění manželů

Zúžením společného jmění se ze společného majetku stane výlučný majetek jednoho z manželů nebo se vymezí pravidla pro nabývání nového majetku do výlučného vlastnictví v budoucnu.

Rozšíření společného jmění manželů

Rozšířením společného jmění se z dosud výlučného majetku jednoho z manželů stane majetek společný.

Předmanželská smlouva

Předmanželskou smlouvou si snoubenci upraví majetkové poměry v manželství zákonem přípustným způsobem či vyhrazením jejich společného jmění manželů ke dni zániku manželství.

Kupní smlouva

Notář Vám sepíše kupní smlouvu na nemovitost a současně zařídí vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

Darovací smlouva

Notář Vám sepíše darovací smlouvu, jejímž předmětem je nemovitost, a současně zařídí vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

Zástavní smlouva

Nejlepší možností zajištění pohledávky věřitele vůči dlužníkovi je zástavní smlouva. Zástavou mohou být nemovitosti, věci movité i jiná práva majetkové povahy.

Exekuční titul

Nejefektivnějším způsobem, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele sepsání notářského zápisu, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k exekuci.

Založení s.r.o.

Notář Vám sepíše zakladatelské dokumenty i všechny další listiny potřebné pro zápis společnosti do obchodního rejstříku a provedení tohoto zápisu zajistí.

Změny v s.r.o.

O změnách společenské smlouvy rozhoduje valná hromada za účasti notáře, který o jejích rozhodnutích sepíše notářský zápis.

Likvidace s.r.o.

Pokud chcete zrušit společnost s ručením omezeným, musí o tom rozhodnout její valná hromada za účasti notáře, který o zrušení společnosti a vstupu do likvidace sepíše notářský zápis.

Zvýšení základního kapitálu v s.r.o.

O zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným rozhoduje valná hromada za účasti notáře, který sepíše příslušný notářský zápis o usnesení valné hromady.

Založení a.s.

Notář Vám sepíše zakladatelské dokumenty i všechny další listiny potřebné pro zápis společnosti do obchodního rejstříku a provedení tohoto zápisu zajistí.

Změna stanov a.s.

Ke změnám stanov a.s. dochází na valné hromadě konané za účasti notáře, který o rozhodnutích valné hromady vyhotoví notářský zápis potřebný k návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku.

Likvidace a.s.

Pokud chcete zrušit akciovou společnost, musí o tom rozhodnout valná hromada za účasti notáře. Notář sepíše notářský zápis o zrušení společnosti s likvidací.

Převod obchodního podílu v s.r.o.

Při prodeji společnosti či podílu na ní potřebujete notáře, který musí sepsat zápis z valné hromady o jejím souhlasu s převodem obchodního podílu.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Vyhláška pro výpočet notářské odměny

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR o notářských tarifech.

Obchodní rejstřík

Webové stránky Ministerstva spravedlnosti České republiky, na kterých si můžete ověřit existenci firem registrovaných v obchodních rejstřících.

Katastrální úřad

Stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastránlního, kde lze získat informace o budovách a pozemcích vedených v katastru nemovitostí.

Živnostenská oprávnění

Seznam obsahových náplní živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných včetně bližší specifikace jednotlivých činností.

Notářská komora české Republiky

Na stránkách notářské komory najdete detailní informace o činnosti notářů včetně zákonů a vyhlášek upravujících jejich působnost, seznam všech notářů v ČR a atp.

VZORY LISTINNÝCH FORMULÁŘŮ

Plná moc k dědickému řízení

Touto plnou mocí pověříte druhou osobu, aby vás zastupovala při dědickém řízení u notáře.

Žádost o výpis z rejstříků zástav

Z výpisu z rejstříků zástav se můžete dovědět, zda určitá movitá věc, jež je předmětem vašeho zájmu, nebyla zastavena ve prospěch někoho jiného.

Pozvánka k předběžnému šetření

Toto předvolání od nás dostanete doporučenou poštou poté, co naší notářské kanceláři Okresní soud přidělí k vyřízení příslušný dědický spis.

Žádost o dodatečné projednání dědictví

Pokud se po ukončení dědického řízení objeví další majetek, lze dědické řízení znovu otevřít a tento majetek doprojednat.

Úřední hodiny

Po:8:30-17:00
Út - Pá:8:30-15:30

Kontaktujte nás

Telefon+420 485 113 340
Mobil+420 602 435 904
Email poslat

Adresa

Revoluční 123/17
460 01 Liberec
Mapa lokality zobrazit na mapě